پلن دو مرحله ای

پلـــن ها یکبار پرداخت

استارتر

33$2.500$ سرمایه
 • دریافت 2.500$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $300
 • تارگت مرحله دوم: $200
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: $2.200 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

برنز

59$5.000$ سرمایه
 • دریافت 5.000$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $400
 • تارگت مرحله دوم: $200
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: $4.400 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

نقره ای

79$10.000$ سرمایه
 • دریافت 10.000$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $800
 • تارگت مرحله دوم: $400
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه:$8.800 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

طلایی

148$25.000$ سرمایه
 • دریافت 25.000$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $2000
 • تارگت مرحله دوم: $1000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه:$22.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

الماس

278$50.000$ سرمایه
 • دریافت 50.000$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $4000
 • تارگت مرحله دوم: $2000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه:$44.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$
شانس مجدد

VIP 1

478$100.000$ سرمایه
 • دریافت 100.000$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $8000
 • تارگت مرحله دوم: $4000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه:$88.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$
شانس مجدد

VIP 2

798$200.000$ سرمایه
 • دریافت 200.000$ سرمایه
 • تارگت مرحله اول: $16.000
 • تارگت مرحله دوم: $8000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 5 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: $176.000 12 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$
پلن تک مرحله ای

پلـــن ها یکبار پرداخت

50 به 50

تک مرحله ای

109$25.000$ سرمایه
 • دریافت 25.000$ سرمایه
 • تارگت: $2.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 50%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

تک مرحله ای

228$50.000$ سرمایه
 • دریافت 50.000$ سرمایه
 • تارگت: $4.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 50%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

تک مرحله ای

388$100.000$ سرمایه
 • دریافت 100.000$ سرمایه
 • تارگت: $8.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 50%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

تک مرحله ای

767$200.000$ سرمایه
 • دریافت 200.000$ سرمایه
 • تارگت: $16.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 50%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$
شانس مجدد

تک مرحله ای VIP

999$300.000$ سرمایه
 • دریافت 300.000$ سرمایه
 • تارگت: 24.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 50%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$
پلن تک مرحله ای

پلـــن ها یکبار پرداخت

80 به 20

تک مرحله ای

159$25.000$ سرمایه
 • دریافت 25.000$ سرمایه
 • تارگت: $2.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 80%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

تک مرحله ای

285$50.000$ سرمایه
 • دریافت 50.000$ سرمایه
 • تارگت: $4.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 80%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

تک مرحله ای

548$100.000$ سرمایه
 • دریافت 100.000$ سرمایه
 • تارگت: $8.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 80%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$

تک مرحله ای

887$200.000$ سرمایه
 • دریافت 200.000$ سرمایه
 • تارگت: $16.000
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 80%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$
شانس مجدد

تک مرحله ای VIP

1,220$300.000$ سرمایه
 • دریافت 300.000$ سرمایه
 • تارگت: 24.000$
 • حد مجاز ضرر روزانه: 2 درصد
 • حداکثر ضرر ماهانه: 5 درصد
 • حداقل روزهای معاملاتی: ۵ روز
 • تقسیم سود 80%
 • پـلـتــفـرم معاملاتی: متاتریدر ۵/۴
 • رشد سرمایه: تا سقف ۱,۰۰۰,۰۰۰$